MCOO | KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
6036
page-template-default,page,page-id-6036,mkd-core-1.0.2,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_script,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, z siedzibą 32-800 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 18, reprezentowane przez Dyrektora.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku jest Małgorzata Domagała, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie telefonicznie pod nr tel.602363561, za pośrednictwem poczty e-mail: iod-domagala@poczta.okay.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby z dopiskiem IOD.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  1. uchwała NR XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 16 października 2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu,

  2. porozumienia z dnia 02.01.2020 r. zawarte pomiędzy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku a jednostkami obsługiwanymi w sprawie określenia zakresu zadań   powierzonych Centrum oraz wzajemnych relacji pomiędzy Centrum a Jednostkami Obsługiwanymi,
  3. przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) – wykonanie umowy, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,

  • art. 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą,

  • art. 6 ust. 1 lit. e) – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,

  • art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych jest:

  • art. 9 ust. 2 lit. b) – wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

  • art. 9 ust. 2 lit. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku przetwarza dane w celu realizacji zadania zapewnienia jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w zakresie wynikającym z treści uchwały Rady Miejskiej w Brzesku NR XIII/108/2019.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku są:

– organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,

– podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Prawa osób których prawa dotyczą

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych,

– cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

Okres przechowywania danych

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

Wniesienie skargi

W przypadku uznania, że Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Wielkość czcionki
Kontrast